Pas op

Onderstaande teksten gaan over idealen, onrecht of wat ik heb meegemaakt. Het laatste vooral zit in mijn hoofd, niet als verzinsel, maar als pijnlijke malende zeurende klagende onrecht oproepende herinneringen. Ook nieuw onrecht komt aan de orde. Maar ook als ik blijer ben, schrijf ik wat ik vind. Let niet op de taalfouten. Let ook niet op de stijl of gebruik van lelijke woorden, ik ben ook maar een mens.

donderdag 13 mei 2010

Wetboek van Strafrecht, Titel XVI, Belediging, Art. 261

Smaad en smaadschrift
1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt als schuldig aan smaad gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen waarvan de inhoud openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
MAAR LET OP!!!:
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannnemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Dus als ik hieronder en/of elders uit de doeken doe wat mij is overkomen en er zijn schuldigen aan te wijzen, die mij als afleidingsmanoevre en vergelding valselijk beschuldigen of hebben beschuldigd, dan ben ik dus vrij om mij te verdedigen, ook via een Blog, door precies te vertellen wat mij is overkomen. Dat is dan dus geen smaad, want ik mag mij dus verdedigen tegen mensen die onzin over mij verspreiden of hebben verspreid in mijn familie-, vrienden en relatienetwerk.

Ik was lang te passief en geen vechter en blijf het moeilijk vinden en ben te goed en te toegefelijk en makkelijk te indoctrineren of te overtuigen, maar ik moet vechten voor mijn eer en goede naam, die door bepaalde personen is aangerand.

Als ik de waarheid vertel over wat iemand mij heeft aangedaan kan dat ook nooit een belediging zijn. De persoon ik kwestie zou zich moeten realiseren wat ze de ander aandoet of aangedaan heeft. Dat is mijn intentie. Dat is alleen maar goed. Dat mislukt als de dader expres weigert toe te geven wat ze misdaan heeft, dan komt er een beschuldiging van smaad i.p.v. een bewustwording en een innerlijk schuldgevoel. Maar dat kan ze niet aan. Ondertussen kan zij wel door blijven gaan met de echte laster die ze mij heeft aangedaan, als ze daar zin in heeft. Of ze dat ook daadwerkelijk doet weet ik niet, maar mijn angst is er.

Wat is eer of goede naam? Wat voor de een oneervol is, is voor de ander dit niet. Als iemand er zelf voor kiest bepaalde dingen te doen, dan vindt die persoon blijkbaar dat niet oneervol, anders zou die het niet doen!!!! Dus als ik uit eigen waarneming constateer dat iemand roddelt, plaagt of zich opdringt, dan is daarover vertellen aan anderen niet onwettelijk als beschreven. Dan moet iemand die dingen gewoon niet doen. Anders gewoon eerlijk zijn, de waarheid onder ogen zien en verantwoordelijkheid voor je daden nemen!!!

Een relativering, coulance of uitzondering voor impulsen en driften met betrekkelijk weinig gevolg, zoals iets kapot gooien. Maar niet een opeenstapeling van drift met een pathologische karakter, zoals bij bijv. systematische stalking e.d.

Daarnaast is er ook nog zoiets als goede smaak, dat is wat anders dan smaad of belediging. Tot slot is er tussen mensen altijd sprake van en wederzijdse beïnvloeding. Als iemand je honds behandeld doe je na een tijdje binnen bepaalde grenzen onaardig of smakeloos terug, misschien wel op een manier die per ongeluk of gevoelsmatig lijkt op de oorspronkelijke wandaad. Bijv. manisch reageren (blog schrijven) op een indringende manische persoon (stalker). Tsja. Dat is allemaal menselijk. Dus als je extreme daden hebt gepleegd zullen er vroeg of héél laat zelfs, smakeloze klachten komen van mensen die je slachtoffer zijn.

In de V.S. laten ze ex-alcoholverslaafden een afkick-programma doorlopen, waarvan excuses aan de slachtoffers een onderdeel uitmaakt. Misschien ook iets voor andere groepen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten